بررسی رابطه بین خودپنداره با گرایش به بزهکاری در نوجوانان

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودپنداره با گرایش به بزهکاری در نوجوانان صورت گرفت. پژوهش از نوع روش توصیفی است. بمنظور اجرای پژوهش از بین جامعه آماری 50 نفر از دانش آموزان دبیرستانه پسرانه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و از مقیاس های خودپنداره راجرز و خطرپذیری نوجوانان ایرانی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد و نمرات با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که:
بین خودپنداره و گرایش به بزهکاری در نوجوانان با ضریب همبستگی (0/30- = r) و سطح معناداری (3%=p) ارتباط معنادار وجود دارد. بدین معنی که در نوجوانانی که گرایش به بزهکاری در آنها بیشتر است خودپنداره آنان منفی تر و پایین تر از نوجوانانی است که گرایش به بزهکاری در آنها کمتر است یا گرایشی به بزهکاری ندارند.

فهرست مطالب:
چکیده:
فصل اول: طرح پژوهش
1-1مقدمه 
1-2 بیان مسئله
1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 هدف تحقیق
1-5 فرضیه های تحقیق
1-6 سوالات تحقیق
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق
فصل دوم: تعاریف، چارچوب نظری و دیدگاه ها
تعاریف ، چارچوب نظری ودیدگاهها در خصوص خودپنداره
2-1 خود چیست
2-2 ماهیت خودپنداره
2-3 چگونگی تشکیل خودپنداره
2-4 انواع خودپنداره
2-4-1 خودپنداره واقعی
2-4-2 خودپنداره مثبت
2-4-3 خودپنداره منفی
2-4-4 خودپنداره اجتماعی
2-5 اجزای خودپنداره
2-6 پیشینه تحقیقات داخلی
2-7 پیشینه تحقیقات خارجی
تعاریف ، چارچوب نظری ودیدگاهها در خصوص بزهکاری
2-8 تعریف بزهکار 
2-9 تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل کودکان و نوجوانان بزهکار
2-10 قوانین مربوط به بزهکاران در حیطه بین الملل
2-11 آمار و ارقام مربوط به بزهکاری کودکان و نوجوانان 
2-12 عوامل موثر در بزهکاری
2-12-1 نقش خانواده
2-12-2 عوامل اجتماعی
2-12-3 عوامل اقتصادی
2-12-4 نقش دوستان و همسالان
2-12-5 عوامل روانشناختی
2-12-6 علت های دیگر بزهکاری
2-13 پیشینه تحقیقات داخلی
2-14 پیشینه تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش انجام تحقیق
3-2 متغیرهای تحقیق 
3-3 جامعه آماری
3-4 نمونه و روش نمونه گیری 
3-5 روش جمع آوری اطلاعات 
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات
3-7 توصیف ابزار
3-7-1 مقیاس خودپنداره راجرز
3-7-2 مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)
3-8 روش تحلیل آماری اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 بررسی جمعیت شناختی داده ها
4-2 بررسی توصیفی فرضیه
4-3 بررسی استنباطی فرضیه
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث و نتیجه گیری
5-2 نتیجه گیری نهایی
5-3 محدودیت های پژوهش
5-4 پیشنهادات
منابع
پیوست ها
پرسشنامه
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 749 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx, pdf

تعداد صفحات: 77

حجم فایل:2,070 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش به همراه فایل pdf